fbpx
Selecteer een pagina

Artikel 1 – Definities

 1. Gebruiker: Adviesbureau Schuurmans, handelend onder de handelsnaam Q4All, gevestigd Meeuwberg 63 te Roosendaal.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dat in verband met het leveren van zaken en/of diensten door Gebruiker een overeenkomst is aangegaan of te dien einde met Gebruiker in onderhandeling is.
 3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst en de daarbij behorende zaken en/of diensten.
 4. Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst waarbij, in kader van een door de Gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. AV: deze algemene voorwaarden.
 6. Webshop: de aan Gebruiker verbonden webwinkel (www.leanindelogistiek.nl).

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze AV zijn van toepassing op iedere in de Webshop kenbaar gemaakte aanbieding en elke daaruit voortgekomen Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
 2. Alvorens de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de AV voor of bij het sluiten van de Overeenkomst door Gebruiker ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek van Opdrachtgever langs elektronische weg op of andere wijze zullen worden toegezonden.
 3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voor het geval dat naast deze AV tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AV bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Gebruiker is bevoegd deze AV te wijzigen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Elk aanbod is herroepelijk, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op een andere wijze uit het aanbod volgt.
 2. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Gebruiker na de aanvaarding onverwijld worden herroepen.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gebruiker niet.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Opdrachtgever het aanbod aanvaardt. Gebruiker bevestigt de ontvangst van de aanvaarding middels een geautomatiseerde bevestigingsmail. In het geval dat de Overeenkomst op anders dan geautomatiseerde wijze tot stand komt, zal Gebruiker de ontvangst van de aanvaarding zo spoedig mogelijk bevestigen.
 2. Gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Ontbinding

 1. Enkel en alleen de Opdrachtgever die geldt als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Tijdens de in het eerste lid genoemde bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Indien Opdrachtgever van zijn recht op ontbinding gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Gebruiker retourneren, conform de door Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Enkel en alleen de Opdrachtgever die geldt als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gedurende zeven werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Opdrachtgever zal zich daarbij richten naar de door Gebruiker bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. In geval van ontbinding komen de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak voor rekening van Opdrachtgever.
 5. In geval van ontbinding zal Gebruiker zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding overgaan tot teruggave van het betaalde.

 

Artikel 6 – Uitsluiting recht op ontbinding

 1. Het recht op ontbinding is niet van toepassing op de koop op afstand:
  a. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien Opdrachtgever hun verzegeling heeft verbroken;
  b. van tijdschriften.
 2. Het recht op ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 7 – Prijs

 1. Alle in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De kosten voor het verzenden en afhandelen van de zaak, alsmede de eventuele kosten voor de gekozen betaalwijze worden voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

 

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. Gebruiker staat er voor in dat de afgeleverde zaak en/of dienst aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.
 3. Opdrachtgever kan zich in geval van non-conformiteit van de zaak niet op zijn wettelijke bevoegdheden beroepen, indien hij Gebruiker daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken op de hoogte heeft gebracht. In het geval van consumentenkoop dient de kennisgeving binnen twee maanden te geschieden.
 4. Bij zaken die met fabrieksgarantie worden geleverd dient Opdrachtgever zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier te wenden. In het geval van consumentenkoop doet een door de fabrikant of toeleverancier verstrekte garantie niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst tegenover Gebruiker kan doen gelden.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat door Opdrachtgever aan Gebruiker kenbaar is gemaakt.
 2. Gebruiker zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Opdrachtgever hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 12.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gebruiker het bedrag dat Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. De zaak is voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van bezorging door Gebruiker of een door deze aangewezen vervoerder.
 5. Gebruiker is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling geschiedt onverwijld op een door Gebruiker aangegeven elektronische wijze. Indien
  Opdrachtgever gebruik wenst te maken van betaling middels een factuur, dient de betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na het ingaan van de wettelijke bedenktermijn. In het geval van een Overeenkomst op afstand tot het verrichten van een dienst, vangt deze termijn aan nadat Opdrachtgever de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen. Genoemde bedenktermijn is slechts van toepassing indien Opdrachtgever geldt als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd betaling vooraf te verlangen.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Verrekening of korting door Opdrachtgever is uitgesloten, behoudens hetgeen volgens dwingend recht bepaald.
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens binnen bekwame termijn aan Gebruiker te melden.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting, alsmede in geval van het faillissement, de surseance van betaling, de stillegging of liquidatie van zijn onderneming danwel in geval Opdrachtgever door beslaglegging de beschikking over zijn vermogen is verloren, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever alle verplichtingen volledig is nagekomen. Bij het voorgaande zal voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding ontstaan.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever, welke schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of bewuste schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Gebruiker verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. In geval niettegenstaande de voorgaande aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid terzake van indirecte schade of gevolgschade op Gebruiker nog te rusten, dan zal deze aansprakelijkheid in ieder geval zijn beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de door Gebruiker geleverde zaken ten aanzien waarvan zij schadeplichtig is.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Gebruiker, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdend met de zaken en zal hij Gebruiker alle schade vergoeden die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot deze vordering aanleiding geeft.
 6. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is Gebruiker niet aansprakelijk.
 7. De lid 1 tot en met lid 7 genoemde bepalingen gelden slechts voor zover zij niet in strijd komen met enige bepalingen van dwingend recht.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid ontstaan buiten toedoen van Gebruiker, waardoor de normale uitoefening van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt of op andere wijze nadelig wordt beïnvloed.
 2. Indien Gebruiker door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 3. Indien de overmachttoestand drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeelte te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 4. In geval van overmacht is Gebruiker jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor vertraagde levering, gedeeltelijke levering of niet-levering.
 5. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen ter zake van enige Overeenkomst met Gebruiker heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd en – voor zover nodig – krachtens deze voorwaarden daartoe onherroepelijk gemachtigd om zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te inspecteren en/of terug te nemen, ongeacht de plaats waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. In geval van overtreding van het in het vorige lid bepaalde, verbeurt Opdrachtgever aan Gebruiker een boete van EUR 1.000,- voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag dat de overtreding duurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten Gebruiker geldend kan maken, waaronder mede begrepen het recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame termijn na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, volledig en duidelijk omgeschreven, worden ingediend bij Gebruiker. Deze termijn heeft te gelden als invulling van de termijn als bedoeld in artikel 6:89 BW.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat beheerst wordt door Nederlands recht.
 3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Breda. In het geval Opdrachtgever heeft te gelden als een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is bevoegd de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
 4. De taal van procesvoering is de Nederlandse.
 5. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 16 – Aanduiding

 1. De aanduiding van een kopje bij enig artikel uit deze AV beperkt op geen enkele wijze de inhoud of omvang van de rechten en verplichtingen van partijen en geschiedt geheel vrijblijvend.
Share This